ГРАДИНКА ВО СЕЛОТО ТОПОЛЧАНИ

Детска градинка за 25 деца од предучилишна возраст се адаптира во ОУ “Круме Волнароски” во селото Тополчани. Со градинката ќе стопанисува  установата “Наша иднина”.

Тополчанци се радуваат што децата ќе можат да ги остават на воспитувачките и да се социјализираат во друштво со врсниците и за подготовка за училишните денови со богатството играчки, додека родителите се занимаваат со земјоделските работи.

Loading