ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (210) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски На третиот ден за Божик времето зимно, време сончево со неколку сантиметри снег, преку денот се затоплуваше. Верниците кои беа со намера за посета на црквата и…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (209) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Број 11 Под бројот 11 се запишани осум лица од женски пол, девојчиња од Марул кои се омажени уште пред да наполнат даесет итри години до 1958…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (208) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Како и секогаш главен свирач во Марул беше повеќе години, па и овој Божик, Алексо Бабјак. Денот прв ден Божик беше снежен со сонце. Имаше новост на…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (207) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Кај Бабјаковци имаше два смртни случаеви кои нема навршено година дена од нивната умирачка Петрески Велјан Бабјак во 1929 година по природен пат го изгубил видот во…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (206) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски 16.Мажени од Подмол во Марул 1.Атанасоска Атанасица Бисера Москоска 2.Атанасоска Ристејца Велика Кржеска 3.Велјаноска Томејца Спасија Грујоска Толеска 4.Гулабоска Димитрица Петра Јанкулоска 5.Дамјаноска Мицојца Аца Цоцеска 6.Дојчиноска…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (205) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Вечерта кај Анѓелески или Стеваноски Илија Кадијата за денот Св. Никола на 18 декември 1957 имаше многу гости како Василоски Милкан и Димко,  Велјаноски Благоја, Дамјаноски Ристе,…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (204) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски По завршувањето на двегодишниот мандат на марулскиот селски одброник Ристески Димко Танески од страна на општината Тополчани имаше објавено еден општински политички оглас за кандидати нов одборник…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (203) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Птиците преселници како и домородните диви птици се трудат за да одгледаат нови генерации за нивни наследници. Во гумната за време на вршедбата колку луѓе повеќе птици…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (202) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски 1.Петрески Ванчо Бабјак е женет за Стеваноска Веселка, сестра на Живко Стеваноски. 2.Петреска Ванѓелица Мара по мајка му е сестра на Јанкоски Дончо. 3.Петрески Петре Бабјак е…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (201) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Една јулска вечер, датата и денот се заборавени, Анѓелески Живко Стеваноски, 27 годишен домаќин, откако ги собра неговите исушени снопови од пченица во местото Леќиште  према реката…

Loading