ПЕЈЗАЖ

Снежна покривка, облак темен

секој од нас, за дочек на зимата,

спремен…

 

На смеата крај и нема,

кога секој од нас, за зимата

се спрема.

 

Во секој двор снег има,

а секое дете од се срце честитки

праќа и прима.

 

Во секој дом различно јадење се прави,

па секој од нас на свој начин,

Нова година ја слави…

 

Наташа Паноска, 6-в

ОУ ,, Рампо Левката,, – Прилеп