ТРИБИНА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО

ОУ „РАМПО ЛЕВКАТА“

Preveniranje na nasilnoto  odnesuvanje

Во ОУ „Рампо Левката“ се одржа трибина на тема: Насилството меѓу уцениците и улогата на семејството, наменета за родителите, во соработка со инспектори по малолетничка деликвенција и семејно насилство при полициската станица Прилеп.

– На трибините се едуцираат родителите за насилството меѓу учениците, видовите насилство, како да се превенира и каква е улогата на родителите и семејството за спречување на насилното однесување кај децата – вели Весна Цакоска Насеска, педагог.

Заедничкото делување на училиштето и семејството е многу важно во целокупниот процес на воспитание и образование и за спречување на било какви облици на насилно однесување.

Loading