ВРЕДНИ УЧЕНИЦИ СО НАГРАДИ

Поквалитетниот приод во наставата во ОМУ “Ордан Михајлоски-Оцка” придонесува учениците да редат награди на натпревари. Талентот излегува на виделина, но и ,,жртвата,, да се откријат и совладаат тајните на музиката. Виртуозност се покажува на клавир, труба, кларинет, виолина, на народни инструменти.

Loading