СТРАТЕГИЈАТА СЕ ПОДГОТВУВА ПО ГРУПИ

Temelna griza za  klimatskite promeniНа првиот работен состанок на четирите работни групи – инфраструктура и јавни објекти, водни ресурси, прилепско поле, шуми и шумски појаси – за изработка на Стратегијата за климатски промени на општината се презентира методологијата на Зелената агенда за креирање на локални стратегии за климатски промени и целокупниот процес на спроведување на проектот и резултатите од анкетата за зачувување на вредностите. Се формираа и работни групи од граѓани по тематски определби врз основа на претходно избрани вредности, кои се ангажираат на развивање на локална стратегија за климатски промени.

Loading