Уништени дупки, победен мрак…

Првите ефекти се веќе видливи од проектот “Пријави проблем”. Од 260 пријави на дупки, замена на ламби или поставување на шахти, интервенирано е и санирани се 181 проблем. Граѓаните масовно се јавуваат на телефонот 048/412-000 или пишуваат порака на адресата: http://prijaviproblem.prilep.gov.mk да им се решат проблемите во нивната блиска околина. Локалните власти информираат дека за два дена асфалтирани се дупки на улиците: “Илка Пресиѓанка”, “Пенка Котеска”, “Цане Коњарец”, “Цена Џинороз”, “Маргара”, “Пчиња”, “Пенко Здравкоски”. Решено е уличиното осветлување на улиците: “Егејска”, “Цане Илиески”, “Савка Манеска”, “Истарска”, “Славеј Планина”, “Маргара”, “Београдска”, “Тетовска”, “Херој Карпош”, “Ѓорѓе Сугарев”, “Кеј 9-ти Септември”, “Цена Џинорозо”, “Блаже Василески”, “11- ти Октомври”, “Круме Волнароски” и многу други. Екипите на ЈП “Водовод и канализација” санирале 61 шахта од 89 пријави.

Loading