КОНЦЕРТ НА КУД „ВЕЗИЛКА“

Polno mladi igraorci v teatar

Буфчанско оро, скундринко, сплетови на ора од повеќе региони од земјава се репертоарот на младите сили, викани Везилка, на ансамблот Танец. Околу 80 членови на едночасовниот концерт во театарот се претставија со дел од македонското фолклорно наследство. Концертот е плод на годинашните вежби на играорците во училиштата “Гоце Делчев”, “Рампо Левката” и “Климент Охридски”. Во подготовката учествуваат и етнокореографи и професионални играорци на Танец.

Loading