ИМПРЕСУМ

ИЗДАВА: ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС  Д.О.О. ПРИЛЕП

ул. „Рампо Левката“ 8а 7500 Прилеп

Oсновачи: Љупчо Мургоски и Светлана Ристеска

главни и одговорни уредници Љупчо Мургоски и Светлана Ристеска

Излегува секој петок


Првиот број излезе на 2 мај 2008 г.


Уредува – Редакциски колегиум

 

Tел-факс ++389 48 550 140


е-
mail: [email protected]

ж-сметка 210070822900104

Тутунска банка А.Д. Скопје

 

Печати: Печат МК – Скопје

webmail

Loading