ИМПРЕСУМ

ИЗДАВА: ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС  Д.О.О. ПРИЛЕП ул. „Рампо Левката“ 8а 7500 Прилеп Oсновачи: Љупчо Мургоски и Светлана Ристеска главни и одговорни уредници Љупчо Мургоски и Светлана Ристеска Излегува секој петок…

Loading