ПРЕЧЕК ИЛИ ПРОТЕСТ ВО 30-ТИТЕ

Prilep pred 90 godiniТолпа народ се собрале да пречекаат некоја видна личност или да протестираат. Дел со пароли в раце чекаат или реагираат во близина на чаршијата, а дел продаваат дрвце и некое овошје собрано во кошеви. Застанале пазарџиите крај рекчето кое го раскршува мало неоградено  мовче и чекаат некој да им купи од стоката. Извишената зграда можеби е училиштето “Кочо Рацин”, поранешната Гимназија. 

Loading