АСФАЛТ, МЕСТО КАЛ

Се послаа асфалт повеќе улици за подобро одвивање на сообраќајот и за подобрување на условите за живеење. Околу 700 метри нов асфалт доби улицата „Јоска Јорданоски”. Поставен е нов слој асфалт на улиците „Благоја Василески”, „Златибор” и „Кораб”. Се постави ново афалтно платно на крак од улицата „Александар Македонски”. Ѓраѓаните и рекоа збогум на калта и добредојде на асфалтот за урбаната средина. Локалните власти продолжуваат да го уредуваат градот, поставувајќи асфалтни сообраќајници. Со тоа се отстрануваат долгогодишните маки.

Loading